Általános szerződési feltételei | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Általános szerződési feltételei

PDF version

 

1. CIKK - CÉL

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban csak "Feltételek") célja, hogy szabályozza a ControlTech Hungary Kft. társaság (székhely: 2040 Budaörs, Baross u, 165, cégbírósági bejegyzés: 13 09 097972), mint eladó (továbbiakban csak "CT" vagy "Eladó") és a társaság ügyfele, mint vevő (továbbiakban csak "Vevő") közti azon szállítási szerződésekből, esetleg az áruszállításra vonatkozó keretszerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket, amelyeknek a tárgya Áruszállítás az Eladó részéről a Vevő részére.

1.2. Az Szállítási szerződés aláírásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja a jelen Feltételeket. A jelen Feltételektől való bármilyen eltérés, kiegészítés és módosítás csak úgy léphet érvénybe, ha ezekről az Eladó tájékoztatja a Vevőt, aki ezen változásokat kifejezetten, vagy hallgatólagosan elfogadja. Ha bármilyen ellentmondás van a Szállítási szerződés és a jelen Feltételek rendelkezései között, akkor a Szállítási szerződés rendelkezései az irányadóak.

1.3. Ezek a Feltételek csak azokra a Vevőkre vonatkoznak, akik: (a) Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek; (b) Magyarországon székhellyel illetve telephellyel rendelkező jogi személyek, illetve jogi személyiség nelküli egyéb szervezetek. A Vevő a jelen Feltételek elfogadásával igazolja, hogy a fenti feltételek valamelyikének megfelel.

A jelen Feltételekben alkalmazott egyes kifejezések jelentése a következő:

"Eladó": ControlTech Hungary Kft. társaság (székhely: 2040 Budaörs, Baross u.165., cégbírósági bejegyzés: 13 09 097972 ),

"Vevő": természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, aki Árut rendel meg az Eladónál, illetve aki aláírta a Szállítási szerződést, esetleg az Áruszállításra vonatkozó keretszerződést.

"Áru": bármilyen ingó dolog, amely az Eladó katalógusában fel van tüntetve, ideértve a Szállítási szerződés alapján az Áru szállításához kapcsolódó dokumentumokat (pl. árjegyzéket), esetleg szolgáltatásokat is.

"Szállítási szerződés": az Eladó és a Vevő között aláírt írásos adásvételi szerződés, vagy a Vevő által aláírt, az Áru szállításához kapcsolódó olyan Megrendelés, amelyet az Eladó visszaigazolt.

"Szellemi tulajdonjog": minden olyan immateriális jog, amely szerzői vagy hasonló jogokhoz, adatbázisokhoz, formatervezési jogokhoz, ipari mintákhoz, szabadalmakhoz, védjegyekhez és domain regisztrációhoz, vagy a fentiek bejegyzési kérelméhez, továbbá bizalmas kezeléshez, knowhow-hoz és kereskedelmi titkokhoz kapcsolódik.

"Megrendelés": minden olyan írott vagy elektronikus megrendelés, amelyet a Vevő az Eladónak nyújt be az Áru szállításával kapcsolatban, és amely mindig tartalmazza a Vevő azonosításai adatait (pl. cég neve, székhely, cégjegyzékszám, adószám), az Áru megnevezését, az Áru típusjelét, mennyiségét és a kért szállítási határidőt.

"Specifikáció": minden olyan Áru-specifikáció és/vagy áruleírás, amely leszállítandó Áruként szerepel a Megrendelésben, és például árral (kért vagy előzetesen jóváhagyott), fizetési feltétellel (kért vagy előzetesen jóváhagyott), szállítási móddal (kért vagy előzetesen jóváhagyott) is meg van jelölve.

 

2. CIKK - A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Az Eladó kötelezettséget vállal a katalógusaiban specifikált és a Szállítási szerződésben feltüntetett, a Vevő által kért, Eladó által visszaigazolt Áruk Vevőnek történő leszállítására, és az adott Árukra vonatkozó tulajdonjogok Vevőnek történő átruházására. A Vevő, az Szállítási szerződés szerint kötelezettséget vállal az Áru átvételére (mégpedig a megállapodott időpontban és a megállapodott helyen), továbbá az Áru kölcsönösen megállapodott ellenértékének a kifizetésére.

 

3. CIKK - SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK3. CIKK - SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

3.1. A Szállítási szerződés (szükség esetén), fontossági sorrendben, a következő dokumentumokból állhat:

a) Megrendelés és írásbeli megállapodás alapján meghatározott konkrét feltételek, illetve az Eladó és a Vevő által aláírt Szállítási szerződés, Specifikáció és a Megrendeléshez kapcsolódó egyéb dokumentumok.

b) jelen Feltételek,

c) ajánlatkérés,

d) Eladó árajánlata és az árajánlat jóváhagyása a Vevő részéről.

3.2. A Megrendelés és a Szállítási szerződés megkötésével a Vevő elfogadja, hogy a Szállítási szerződésre nem vonatkoznak a Vevő Általános szerződési feltételei (ha ilyennel a Vevő rendelkezik), és elfogadja az Eladó jelen Feltételeit. Ha a Megrendelésben a Vevő saját feltételekre, rendelkezésekre és egyéb dokumentumokra hivatkozik, és ezek eltérnek a jelen feltételektől és rendelkezésektől, akkor ezek alkalmazására nem kerül sor, azokat (ha a szerződő felek kifejezetten írásban nem állapodtak meg másként) a Feltételek és/vagy az Szállítási szerződés rendelkezései fogják helyettesíteni.

3.3. A Szállítási szerződést az adott konkrét egyedi szerződés vagy a Szállítási keretszerződés írásos kiegészítésével módosítani.

 

4. CIKK - ÁR, SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 - Ár

(a) Az Eladó árjegyzékében vagy más dokumentumában feltüntetett árak alapárak, amelyek megállapodás alapján változhatnak. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az árakat az igényei szerint aktualizálja. A Szállítási szerződés esetében azok az árak a meghatározóak, amelyek az írásos Szállítási szerződésben (mindenekelőtt a Megrendelés visszaigazolásában) vannak feltüntetve. A Megrendelés általában tartalmazza az ügylet adatait: az árat, a csomagolást, az áru jelölését, az áru mennyiségét és a szállítási határidőt.

(b) Az Eladó árkedvezményt adhat, amely függ a megrendelt áru fajtájától és a megrendelt mennyiségtől, a Vevő típusától, a fizetési feltételektől és a kért jótállási időtől. Az árjegyzéki ár nem tartalmazza az áfát, amelyet a vonatkozó törvények szerint külön kell feltüntetni,melyre az Eladó külön felhívja a ajánlatételre történő felhívás címzettjeinek figyelmét. A szállítási költségeket és a szállítmány biztosítási díját az árjegyzéki ár nem tartalmazza, ezeket az Eladó külön, a tényleges költségek vagy a Vevővel előzetesen aláírt írásos megállapodás alapján számlázza tovább.

(c) A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásával megkötötté válik a konkrét Árukra vonatkozó Szállítási szerződés.

(d) A Szállítási szerződésben feltüntetett vagy a visszaigazolt Megrendelésben szereplő ár a megállapodott adásvételi ár.

 

5. CIKK - SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL ÉS REKLAMÁCIÓ

5.1. Az Eladó kijelenti és garantálja, hogy az általa leszállított összes Áru kifogástalan és kereskedelmi minőségű, és alkalmas arra a célra, amelyben a Felek kifejezetten megállapodtak, (ha ez a cél az Szállítási szerződésben fel van tüntetve), egyébként az Áru a szokásos, rendszerinti célra használható.

5.2. Az Áru átvétele a Vevő által függ a Megrendelésben vagy az Szállítási szerződésben elfogadott Specifikációtól, azaz a Vevő akkor tagadhatja meg az áru átvételét, ha az Áru lényegesen eltér a visszaigazolt Megrendelésben, illetve Specifikációban meghatározott tulajdonságoktól. Az átvételt a Vevő a szállítólevél aláírásával igazolja le.

5.3. Az áruszállításokra EXW vagy FCA paritáson kerül sor, azaz az INCOTERMS 2000 szerint az áru átadására (és a kárveszély Vevőre történő átszállása) az Eladó raktárában kerül sor, ha a felek nem állapodnak meg másként. Abban az esetben, ha az áruszállítás közvetlen, tehát az Eladótól a Vevőig történő szállítással történik, akkor a paritás CIP, vagyis a Vevő által megadott rendeltetési hely.

5.4. Az Áruval kapcsolatos kárveszély az Eladóról a Vevőre az Áru átvételének és a szállítólevél aláírásának a pillanatában száll át a Vevőre. A kárveszély Vevőre történő átszállása után az Áruban keletkezett kár nem érinti a Vevő fizetési kötelezettségét, vagyis nem mentesíti a Vevőt az átvett Áru vételárának a megfizetése alól, kivéve, ha a kár az Eladónak felróható okból következett be.

5.5. Abban az esetben, ha az Árut az Eladó, vagy az Eladó szerződéses partnere szállítja ki a Vevőhöz, akkor ez egyedi szállítási megállapodás alapján történik.

5.6. A Vevő az Áru átvétele után a lehető legrövidebb időn belül köteles az árut szemrevételezni.

5.7. Az Eladó köteles az Adásvételi szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és kivitelben szállítani az Árut, továbbá a jótállás (garancia) szabályai szerint felel, az Áruban a garancia ideje alatt bekövetkezett hibákért. Az Eladó a szavatosság, illetve a garancia szabályai szerint felelős azokért a hibákért amelyek a Vevőnek való átadás pillanatában fennállnak (pl. az áru nem felel meg a Szállítási szerződésnek vagy a Specifikációnak, nem éri el az elvárt teljesítményszintet, nem alkalmas arra a célra, amelyre azt a megrendelésben is visszaigazolt módon a Felek szánták (ha ez a cél az Szállítási szerződésben fel van tüntetve) vagy nem felel meg a szokásos, rendszerinti céloknak). Az áruhibáért való felelősség a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV: törvény (Ptk.) Hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései szerint alakul.

5.8. A garancia ideje alatt felfedett rejtett hibák esetében az Árut vissza kell küldeni az Eladónak. A reklamált Áruval együtt meg kell küldeni a kitöltött "Reklamációs jegyzőkönyvet", illetve az Eladó kérése alapján egyéb információkat is (szállítólevél, bekötési vázlat, éghajlati viszonyok stb.). Az Eladó a Rockwell Automation illetékes osztályával bevizsgáltatja a reklamált Árut és dönt a reklamáció jogosságáról. Jogos reklamáció esetén az Eladó biztosítja az Áru javítását, cseréjét vagy kedvezményt ad a vételárból.

5.9. Ha a Rockwell Automation illetékes osztályának a vizsgálata alapján a reklamációt a Vevő visszautasítja, akkor a javítási és egyéb költségeket (szállítás, biztosítás stb.) a Vevő téríti meg.

5.10. A vevő kijelenti, hogy ismeri ControlTech Hungary Kft. cég Reklamációs eljárási rendjét (továbbiakban csak "Reklamációs rend").

 

6. CIKK - SZERZŐDÉS SZANKCIÓK ÉS KÉSEDELMI KAMATOK

6.1. A számla késedelmes fizetése esetén az Eladó - késedelmi kamat megfizetését kérheti a Vevőtől, mégpedig a tartozás összege alapján – függetlenül annak devizanemétől - a Ptk. 301./A.§-a szerinti törvényes késedelmi kamatnak megfelelő összeget, azzal, hogy a késedelmi kamatot a számla szerinti fizetési határidő lejártától kezdve jogosult felszámítani az Eladó.

6.2. Az Eladó késedelmes teljesítése esetén a Vevő kötbér megfizetését kérheti az Eladótól, mégpedig az időben le nem szállított Áru értékének a 0,05 %-t naponta (minden nap késedelemért), de ez a kötbér nem haladhatja meg a le nem szállított Áru értékének az 5 %-t.

6.3. A Vevőnek, a Szállítási szerződésben meghatározott esetekben joga van az Eladó által visszaigazolt Megrendelés törlésére (elállásra). Ilyen esetben a Vevő lemondási díjat (stornó díjat vagy más néven bánatpénzt) köteles fizetni az Eladónak, mégpedig a stornózott Áru értékének 30 %-t.

6.4. Ha a Vevő az Árut nem veszi át a megállapodott időben és helyen, akkor az Eladó kötbér megfizetését kérheti a Vevőtől a 15 napot meghaladó átvételi késedelem után, mégpedig az át nem vett Áru értéke alapján számított 0,05 %-t minden további nap késedelemért. Ez nem érinti az Eladó egyéb kártérítésre / kötbérre való jogát.

6.5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, azzal az Áru árából részére biztosított kedvezményhez való jogtól elesik, azaz ebben az esetben az Eladó jogosulttá válik helyesbítő számla kiállítására, amely alapján a vevő az Áru teljes listaárának megfizetésére válik kötelezetté

 

7. CIKK - GARANCIA

7.1. A jogszabályok által előírt általános érvényű garanciákon túl az Eladó garantálja az Szállítási szerződésben meghatározott mennyiségű, minőségű és kivitelű Áru szállítását, továbbá – a Ptk. jótállásra vonatkozó szabályai alapján - felel azért, hogy az Áru tulajdonságai a garancia ideje alatt megfelelnek az Szállítási szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Az Eladó az Áru átvételétől számított 12 hónap garanciát vállal az Árura, ha a Szállítási szerződés nem rendelkezik másként. 12 hónapnál hosszabb garancia is adható, önálló megállapodásban meghatározott garancia-hosszabbítási díjért.

7.2. Az Eladó mindenekelőtt garantálja a Vevőnek, hogy az Áru mennyisége, minősége és a kivitele megfelel az Szállítási szerződés valamennyi feltételének. Az Eladó továbbá garantálja, hogy az Áru az átadáskor hibátlan és megfelel minden idevonatkozó törvénynek és előírásnak, továbbá nem sérti harmadik fél jogait.

7.3. A garanciális időszak alatt az Eladó – a jótállás szabályai szerint – köteles a Vevő kérése alapján kicserélni bármilyen hibás Árut (vagy megszüntetni az Áru hibáját) úgy, hogy az Áru megfeleljen az Szállítási szerződés feltételeinek.

7.4. A garancia csak akkor érvényes, ha az Áru használatának és telepítésének a módja megfelel a használati útmutatóban leírtaknak, a telepítési rajzokban meghatározott és ajánlott bekötéseknek, továbbá az Eladó egyéb ajánlásainak. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért az áruhibákért, amelyek helytelen telepítésre, hibás használatra, nem megfelelő tárolásra vagy nem a rendeltetésnek megfelelő felhasználásra vezethetők vissza. Az Eladó csak az Áru értékéig vállal felelősséget. Az Eladó nem vállal felelősséget az általa szállított Áru okozta károkért, illetve az Áru használatából eredő közvetett vagy következményes károkért.

7.5. A felek egyetértően kijelentik, hogy a Szerződésben foglalt bármely felelősség-korlátozásból rájuk háruló esetleges hátrányt a szerződés feltételei, mint előnyös feltételek összességükben megfelelően kiegyenlítik.

 

8. CIKK - CSOMAGOLÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉS

8.1. Eladó a rá vonatkozó, Magyarországon hatályos hulladékgazdálkodási és termékdíj fizetési kötelezettségeinek eleget tesz.

8.2. Ha a Vevő a megfelelő csomagolással az Eladótól átvett árut tovább adja, akár fogyasztónak, akár más személynek),akkor ezzel a Vevő a csomagolóanyagok tekintetében minden kötelezettséget magára vállal át.

 

9. CIKK - A TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA, A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

9.1. Az Eladó ezennel kijelenti és garantálja, hogy az Árun nem áll fenn másnak olyan joga, amely a Vevőt korlátozná tulajdonosi jogainak szabad gyakorlásában.

9.2. Az Áru az Eladó tulajdonában marad, illetve a tulajdonjog átszállása is késedelmet szenved az Áru vételárának a teljes kifizetéséig (az áfával együtt), azaz az Eladó a vételár teljes kifizetéséig az Árun a tulajdonjogát fenntartja.

 

10. CIKK - SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Az Eladó szavatolja (ha alkalmazható), hogy a jogszabályok szerint a Vevő által átadott szellemi tulajdonjogokat és a know-how-t kizárólag csak a Vevő részére fogja felhasználni, továbbá az Eladó vállalja, hogy minden, a Szállítási szerződés teljesítéséhez a Vevő vagy a Vevő beszállítói által előkészített kapcsolódó anyagokat, mindenekelőtt rajzokat, vázlatokat és dokumentációkat visszaad a Vevőnek.

Abban az esetben, ha az Áruhoz harmadik fél szellemi tulajdonjoga is kapcsolódik, akkor az Eladó köteles biztosítani, hogy ezen jogokat a Vevő, a Szállítási szerződés szerint az Áru szokványos, rendszerinti célú felhasználásához gyakorolhassa.

 

11. CIKK - TITOKTARTÁS

Az Szállítási szerződés teljesítéséhez az Eladó vagy a Vevő által előkészített, illetve az Eladó (Vevő) részéről a Vevőnek (Eladónak) átadott összes dokumentációt és bármilyen jellegű információt az Eladó és a Vevő kizárólag csak a Szállítási szerződés teljesítéséhez használja fel, és ezeket harmadik félnek csak a másik szerződő fél által előzőleg írásban megküldött hozzájárulás kézhezvétele után, a harmadik fél által aláírt titoktartási kötelezettség ellenében adja át. Továbbá az Eladó és a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállítási szerződés meglétét, jellegét és feltételeit az üzleti kapcsolat ideje alatt és utána is bizalmasan kezeli.

 

12. CIKK – VIS MAIOR

Egyik szerződő fél sem felel a szerződéses kötelezettség nem teljesítéséért abban az esetben, ha azt előre nem látható, elkerülhetetlen és a felek által nem befolyásolható esemény okozta, és azt nem lehet megakadályozni üzletileg ésszerű intézkedés végrehajtásával sem (vis maior).

A gazdasági problémák vagy az általános gazdasági feltételek megváltozása nem tekinthető vis maiornak.

A vis maior által érintett fél köteles a másik felet azonnal értesíteni, és mindent megtenni azért, hogy a vis maior hatása minél kisebb mértékben és minél rövidebb ideig érje a másik felet, továbbá a szerződéses kötelezettség teljesítését.

 

13. CIKK - A KÖTELEZETTSÉGEK MEGSÉRTÉSE - ELÁLLÁSI JOG

13.1. A Szállítási szerződés eltérő rendelkezései hiányában, ha bármelyik fél nem teljesíti vagy megszegi a Szállítási szerződés valamelyik rendelkezését, akkor erről a tényről a másik fél írásbeli figyelmeztetést küld. Ha a figyelmeztetést követő nyolc (8) napon belül a nem teljesítés vagy a szerződésszegő magatartás nem szűnik meg, akkor a sértett fél jogosult elállni a Szállítási szerződéstől, mégpedig írásbeli értesítés megküldésével (az elállás a kézbesítéssel azonnal életbe lép, a fax üzenet elfogadott). Amennyiben a Szállítási szerződés vagy az Áruszállítási keretszerződés ettől eltérő módon szabályozza a szerződéstől elállást, akkor a jelen 13.1. pont rendelkezései nem alkalmazhatók.

13.2. Az Eladó, írásos értesítés megküldésével azonnal elállhat a Szállítási szerződéstől, ha a Vevő pénzügyi vagy kereskedelmi helyzete megváltozik, beleértve a fizetésképtelenséget, a csődeljárást vagy a csődegyezséget, a felszámolást és a csődeljárásban hitelezőkkel való megállapodást, illetve a cég tőkéjének a kezelésében beállt változásokat, ha ezeket az Eladó úgy ítéli meg, hogy a változások a Vevő tevékenységét oly módon befolyásolják, hogy a Vevő nem lesz képes a Szállítási szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére.

13.3. A Vevő egyoldalúan elállhat a szerződéstől, ha az Eladó 21 napnál hosszabb szállítási késedelembe került (ez a rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, ha a Vevő nem teljesítette a Szállítási szerződés vagy a jelen Feltételek szerinti fizetési kötelezettségeit). A szerződéstől való elállást írásban kell benyújtani (a fax is elfogadott). Ez az egyoldalú elállás nem mentesíti az Eladót a visszaigazolt Megrendelésben vagy a Szállítási szerződésben meghatározott szankciók megfizetése alól. Ilyen esetben az Eladó köteles visszafizetni minden olyan pénzeszközt a Vevőnek, amelyet az egyoldalúan felmondott szerződéses viszonyhoz kapcsolódóan a Vevőtől kapott.

 

14. CIKK - RENDELKEZÉSEK ELVÁLASZTHATÓSÁGA

Ha a Feltételek egy vagy több rendelkezése ellentétes valamilyen hatályos jogszabállyal, akkor ezek a rendelkezések érvénytelenné illetve nem végrehajthatóvá válnak. A felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeket a rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel helyettesítsék, amelyek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és amelyek érvényessége, törvényessége és végrehajthatósága minél közelebb legyen a felek eredeti szándékához és ahhoz hasonló gazdasági hatást eredményezzen. A Feltételek egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

 

15. CIKK - TÖRVÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG

Az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a beszállítói betartsák az általános érvényű előírásokat és jogszabályokat (ideértve az állami hatóságok által előírt kötelezettségeket is) ami az Áru szerződés szerinti szállításához kapcsolódik, mindenekelőtt az áru előállításával kapcsolatos beszerzések, gyártások, szerelések, tesztelések, kivitelek, kezelések, szállítások, raktározások, csomagolások és szállítások terén.

 

16. CIKK - EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a dolgozói és képviselői betartsák az egészséget, biztonságot és környezetvédelmet érintő törvényeket és intézkedéseket.

 

17. CIKK - A FELEK KÖZTI KAPCSOLAT

Az Adásvételi szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy a felek között kereskedelmi társaság, közös vállalat vagy más, hasonló jellegű kapcsolat létrehozására ad jogot. A szerződő felek független szerződő felek, és egyik félnek sincs joga és felhatalmazása a másik fél nevében vagy képviseletében dönteni a kötelezettségekről.

 

18. CIKK - ALKALMAZANDÓ JOG - BÍRÓSÁGI HATÁSKÖRÖK

18.1. A jelen Feltételek kidolgozására és alkalmazására Magyarország jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959- évi IV. törvény (annak hatályon kívül helyezése esetén a helyébe lépő új jogszabály) rendelkezései az irányadóak.

18.2. Az esetleges viták intézésre a Felek kikötik a Budaörsi Városi Bíróság, illetve hatáskörtől függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

19. CIKK - EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.1. Az Szállítási szerződés, az Áruszállítási keretszerződés, az említett dokumentumok és egyéb megállapodások alkotják a teljesítés tárgyára vonatkozó megállapodást. A Szállítási szerződés, beleértve annak minden részét, felvált minden korábbi megállapodást és érvénytelenít minden egyéb, az áruvásárláshoz kapcsolódó megállapodást és jóváhagyást.

19.2. A Szállítási szerződés egyetlen kiegészítése és módosítása, jogról való lemondás vagy intézkedés sem lép érvénybe addig, amíg annak az írásos formában létrehozott változatát a felek nem látják el az aláírásukkal és nem módosítják az alapul fekvő szerződést ennek megfelelően.

Az itt aláírt és kölcsönösen jóváhagyott, az Szállítási szerződés teljesítéséhez vagy megszűnéséhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek, garanciák és rendelkezések, beleértve az információk bizalmas kezelését és a kártérítéseket, érvényben maradnak az Szállítási szerződés érvényessége alatt és a szerződés megszűnése után is.A cikkek megnevezése csak a tájékozódást segíti és nem alkalmazható a tartalom értelmezésére.

 

 

Budaörs, 2013. 04. 15.

 

Füstös Gábor 
cégvezető 
ControlTech Hungary Kft. 

 

 

 

A ControlTech lemondási és visszaküldési szabályzata

PDF version

 

A Rockwell Automation feltételeinek változását követően a ControlTech új szabályokat adott ki a rendelések törlésére vagy a normál termékek visszaküldésének díjaira vonatkozóan, és 2023. január 13-tól ugyanazokat a szabályokat és díjakat vezeti be. Az új szabályokat a Rockwell Automation globálisan vezeti be megkönnyítendő az ütemezést és nagyobb pontosságot biztosít a szállítási dátumok meghatározásában.

 

Rendelések törlése

A Controltechnek megküldött Rockwell Automation termékekre vonatkozó új rendelések esetén:

 • Minden új megrendelés, amelyet a megrendelés leadásától számított 30 napon túl törölnek.
  A Rockwell Automation a „raktározandó” kategóriás (stocked) tételek lemondási díját a listaár 18%, a „nem raktározott” kategóriájú termékek (non-stocked) lemondási díját a listaár 25%-ban határozza meg. Ez a díj nem kerül felszámításra, ha a Rockwell Automation a megrendelés leadása után több mint 30 nappal utólag meghosszabbítja a termék szállítási idejét.

 • Rendelésre tervezett (ETO) vagy egyedi megoldásokra (nem hagyományos katalógus cikkszámú termékek) vonatkozó szerződések:
  Az ilyen szerződésekre vonatkozó szabályzat nem változik. A Rockwell Automation a jelen szerződések feltételeiben szerződésben meghatározott díjakat alkalmazza.

 

Termék visszaküldése

Visszaküldés 2024. április 15. után: A jelenlegi szabályzat érvényben marad, és a következőképpen bővül:

A Rockwell Automation „raktározandó” kategóriás termékek visszaküldésekor felszámított díj 20%; a „nem raktározott” kategóriájú  termékek díja 50%.

A visszaküldést a számlától/szállítástól számított 60 napon belül lehet kérni, leszámítva a vonatkozó készletezési költségeket. A Rockwell Automation tényleges vételára az az érték lesz, amelyről a jóváírást kibocsátják. Ezen az időkereten kívüli visszaküldési kérelmeket nem engedélyezzük.

A visszaküldött terméknek meg kell felelnie az új termékek visszaküldésére vonatkozó feltételeknek, vagy visszautasítható vagy jóváírás nélkül átvehető.

Az új termékek visszaküldésének feltételei:

 • Új termék, jelenlegi gyártási széria újraeladható állapotban
 • Nem használt/nem volt feszültség alá helyezve; nem volt beépítve
 • A dobozoknak bontatlannak kell lenniük
 • Nincs fizikai sérülés a terméken vagy az eredeti csomagoláson
 • Ha a termék gyárilag le van zárva, a plombának sértetlennek kell lennie, nem szabad megbontani vagy eltörni
 • Minden nem Rockwell Automation matricától, szalagtól vagy címkétől mentes
 • Nincs a dobozon tollal vagy jelölővel történt írás vagy jelölés
 • Eredeti kartondobozban, minden csomagolással, tartozékokkal, kartonbetétekkel, beleértve a védő elektrosztatikus kisülési zsákokat és burkolatokat

 

Az olyan termékek visszaküldése esetén, amelyek minőségi problémákkal vagy hasonló, a gyártó Rockwell Automation-nek felróható okokkal kapcsolatosak, nem számítunk fel visszaküldési díjat.

 

Amennyiben a fentiek kapcsán bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, keresse bizalommal kollégáinkat ismert elérhetőségeiken.